18/07/2021 Tác giả: Vũ Khánh Linh Học Sinh & Cha mẹ

 

? Food for thought: dùng để chỉ một ý tưởng đáng được xem xét
Thank you! Your advice gave me lots of food for thought.

? Full of beans: tràn đầy năng lượng
How can you be so full of beans without having breakfast?

? (A) piece of cake: (chỉ một công việc nào đó) rất dễ dàng
The test was a piece of cake. It took me only half an hour.

? Spill the beans: tiết lộ thông tin bí mật (một cách vô tình hay cố ý)
We’ll all be there at 6 for the surprise party – now don’t spill the beans!

? Smart cookie: (chỉ người) thông minh
Your little sister is one smart cookie.

(Nguồn: dictionary.cambridge.org/)

Bình luận
Mừng bạn quay lại!

Xin mời bạn đăng nhập để sử dụng.

Email không được để trống!

Password không được để trống!

  

Lấy lại mật khẩu

Không có tài khoản? Đăng ký ngay

Đăng ký

Đăng ký miễn phí

Email không được để trống!

Password không được để trống!

Password không được để trống!

Bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng của EV Chính sách sử dụng

Mừng bạn quay lại!

Xin mời bạn đăng nhập để sử dụng.

Email không được để trống!

Không có tài khoản? Đăng ký ngay