18/07/2021 Tác giả: Vũ Khánh Linh Học Sinh & Cha mẹ

 

Phần 1: Những từ có cách viết gần giống nhau
 
✏️ Affect vs. Effect
▪️ Affect: tác động, ảnh hưởng -- Your opinion will not affect my decision (nguồn: oxfordlearnersdictionaries.com).
▪️ Effect: (thường được dùng ở dạng danh từ) hiệu ứng, hiệu quả -- The medicine will take effect after about 10 minutes.
 
✏️ Dessert vs. Desert
▪️ Dessert: món tráng miệng -- What’s for dessert?
▪️ Desert: sa mạc -- the Sahara Desert
 
Mình thường phân biệt cách phát âm hai từ này ở chỗ: sa mạc nhấn âm đầu, còn món tráng miệng được ăn sau cùng nên nhấn âm sau.
 
✏️ Principal vs. Principle
▪️ Principal: (danh từ) hiệu trưởng; (tính từ) chủ yếu, chính
▪️ Principle: nguyên tắc -- I refuse to lie about it; it's against my principles (nguồn: oxfordlearnersdictionaries.com).
 
✏️ Quiet vs. Quite
▪️ Quiet: yên tĩnh -- Please keep quiet in the library.
▪️ Quite: khá -- This apartment is quite small for two people.
 
✏️ Sometimes vs. Sometime vs. Some time
▪️ Sometimes: thỉnh thoảng -- I sometimes visit my grandma.
▪️ Sometime: ở một thời điểm nào đó, một lúc nào đó -- I will give you a visit sometime in May.
▪️ Some time: một khoảng thời gian (thường là một khoảng thời gian dài) -- It will take some time to finish that painting.
 
Bình luận
Mừng bạn quay lại!

Xin mời bạn đăng nhập để sử dụng.

Email không được để trống!

Password không được để trống!

  

Lấy lại mật khẩu

Không có tài khoản? Đăng ký ngay

Đăng ký

Đăng ký miễn phí

Email không được để trống!

Password không được để trống!

Password không được để trống!

Bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng của EV Chính sách sử dụng

Mừng bạn quay lại!

Xin mời bạn đăng nhập để sử dụng.

Email không được để trống!

Không có tài khoản? Đăng ký ngay